FeaturedΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΤΟΠΙΚΑ

Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας – Δείτε τα 50 θέματα

Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων με 50 θέματα στην ημερίσια διάταξη, στην αίθουσα συνεδριάσεων της οδού Αινιάνων.

Διαβάστε την πρόσκληση:

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την  του μηνός Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

  • Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Θέμα 1ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων  (με τον αναπληρωτή του) στη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Αναπτυξιακής  Εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΟΑΣΕ  ΑΑΕ».
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 2ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων  (με τον αναπληρωτή του) για την εκπροσώπηση του στην Επιτροπή Διαχείρισης του προγράμματος (Ε.Δ.Π) του τοπικού προγράμματος με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων – μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020, CLLD/LEADER Παρνασσού-Οίτης.
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 3ο Ορισμός μελών συγκρότησης σχολικής εφορείας Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου Λαμίας,  για την περίοδο  από  01/09/2020 έως 31/12/2021.
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 4ο Εκλογή Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης της από 01/10/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λαμιέων και «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας»
Εισηγητής Δήμαρχος
 ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Θέμα 5ο Αμοιβή δικηγορικής εταιρείας – εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή  ιδιωτικού συμφωνητικού
Εισηγητής Δήμαρχος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Θέμα 6ο Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους  και τροποποίηση  του τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 7ο Ολοκλήρωση του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων)» Β΄ΦΑΣΗ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 8ο Ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών  σε  οικονομικό φορέα,  προς  τα  κληροδοτήματα  αυτοτελούς  διαχείρισης   Δήμου  Λαμιέων
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 9ο Παραχώρηση χώρου για την στέγαση και τη λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.), στο Δήμο Λαμίας.
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 10ο Καθορισμός διδάκτρων – παροχών του Δημοτικού Ωδείου Λαμίας για το σχολικό έτος 2019-2020
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 11ο Eγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 3ο   τρίμηνο έτους 2019 – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 12ο Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 13ο Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης  20  στρεμμάτων περίπου στην θέση «Τρόλος» της Κοινότητας Θερμοπυλών  με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 14ο Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 74 στρεμμάτων περίπου στις θέσεις «Παπαγιάννενα» και «Τσαΐρια» της  Κοινότητας Ροδίτσας  με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία
Εισηγητής Δήμαρχος
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Θέμα 15ο Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων, για τη λειτουργία του Μουσείου Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας.
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 16ο Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (Urban Innovative Actions)
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 17ο Τροποποίηση άρθρου 6.1.4 Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ)
Εισηγητής Αντ/ρχος κα Αμαλία Ποντίκα
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θέμα 18ο Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 19ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος
Θέμα 20ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος
Θέμα 21ο Δ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου  Λαμιέων έτους 2019
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Θέμα 22ο Ανάκληση της 417/2019 απόφασης του Δημοτικού Δυμβουλίου αναφορικά με τη «συστέγαση γ΄και  δ΄ παιδικού σταθμού Δήμου Λαμιέων»
Εισηγητής Αντ/ρχος κ. Παναγιώτης Στασινός
Θέμα 23ο Μη έκδοση άδειας λειτουργίας δ΄ παιδικού σταθμού Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντ/ρχος κ. Παναγιώτης Στασινός
Θέμα 24ο Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής  Επιτροπής  Ισότητας των φύλων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέμα 25ο Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημ.Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
Θέμα 26ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου .
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημ.Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θέμα 27ο Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λαμιέων , οικονομικού έτους 2020
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 28ο Υποβολή πρότασης  στο  «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» -Υ.Π.ΕΝ. για την    «Χρηματοδότηση διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών έτους 2019
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 29ο Έγκριση υψομετρικής στάθμης (μηκοτομής) οδών στην Τ.Κ. Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 30ο Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Δήμου Λαμιέων για την εκτέλεση του έργου:” Βελτίωση της οδού πρόσβασης στο Κάστρο Υπάτης» προϋπολογισμού 2.100.000,00 € με ΦΠΑ.
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 31ο Λύση Σύμβασης και Επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης της     Κοινοπραξίας Μελετητών/ Γραφείων Μελετών: ENVIROPLAN Α.Ε., Εμπειρία   Σύμβουλοι Μηχανικοί  Α.Ε. , Λώλος  Θεοφάνης , Αλεξοπούλου Ελένη ,Πολιτόπουλος Βασίλειος , Καμποσιώρα Κωνσταντίνα , Συριανός Γεώργιος ,για την μελέτη : «Μελέτες Ωρίμανσης Χ.Υ.Τ.Α. 9ης Διαχειριστικής  Ενότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 32ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης»
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 33ο Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 34ο Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5»
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 35ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 36ο Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στη Ροδίτσα»  αναδόχου κ/ξ Στεργιόπουλος Χρήστος – Καραντζούνης Γεώργιος , προϋπολογισμού 74.000,00€
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 37ο Περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Ν. Βράχας»  αναδόχου Μάρδας Β. – Συνοδινός Ν. – Κατοστάρας Η. Ο.Ε. και προϋπολογισμού 55.000,00€
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 38ο Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Προσθήκη κατ’ επέκταση στο 6ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Λαμίας»
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 39ο Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου: «Επισκευές – Μονώσεις – Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων»
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 40ο Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Χλοοτάπητα Γηπέδων»
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 41ο Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίου Αβέρωφ-Νικηφόρου Ουρανού»
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 42ο Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικης  Παραλαβής  του  έργου: «Ασφαλτοστρώσεις  οδών  ΔΕ Υπάτης»
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 43ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή-συντήρηση κατακόρυφης σήμανσης δημοτικού οδικού δικτύου»
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 44ο Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)»
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 45ο Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «  Κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στην ΤΚ Μοσχοχωριου ».
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 46ο Παράταση προθεσμίας του έργου : «Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου»
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 47ο Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «  Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων ».
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 48ο Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου».
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 49ο Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Υποδομή γηπέδων για υποδοχή πλαστικού χλοοτάπητα
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 50ο Έγκριση παράτασης  προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου :  «Επισκευές , Συντηρήσεις, Αποκαταστάσεις, Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Λαμίας, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου »
Εισηγητής Δήμαρχος

Σχετικά άρθρα

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker